Thursday Feb 03, 2022

Osmoles, osmolality and osmotic pressure: clarifying the puzzle of solution concentration

Zdravotní sestry se běžně podílejí na sběru a vyšetření moči a plazmy, dialýze, podávání intravenózních tekutin a léčbě osmolárních poruch, což vše vyžaduje znalost koncentrace roztoků. Tento článek pojednává o různých způsobech udávání koncentrace roztoků, o tom, jak se liší a proč jsou různé způsoby vyjadřování koncentrace užitečné ve fyziologii člověka. Vysvětluje také podobnosti a rozdíly mezi termíny používanými k popisu koncentrace roztoků: tonicita, procentuální koncentrace, hustota, specifická hmotnost, molarita, osmolarita, osmolalita a osmotický tlak. Termíny osmolarita, osmolalita a osmotický tlak se běžně objevují v učebnicích používaných v bakalářských kurzech ošetřovatelství, ale často se používají nesprávně jako synonyma. Diskutuje se o užitečnosti a vhodném kontextu používání různých způsobů vyjádření koncentrace roztoku. Osmolalita (nebo osmolarita) by se měla používat místo osmotického tlaku k popisu pohybu vody mezi kompartmenty, zatímco použití osmotického tlaku by mělo být vyhrazeno pro situace, kdy filtrace a osmóza fungují společně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Back to Top