Thursday Feb 03, 2022

Mitä on brändisuunnittelu? Brändisuunnittelun merkitys

Sisällysluettelo

Mitä on brändisuunnittelu?

Brändisuunnittelu voidaan määritellä yhdeksi keskeisistä markkinointikäytännöistä, joissa luodaan nimi, logo, muotoilu ja brändiin liittyvät symboliset elementit, joilla luodaan erottuva identiteetti verrattuna muihin markkinoilla oleviin tuotemerkkeihin ja annetaan myös sysäys tuotteen erilaistamiselle.

Se on yksi brändinmuodostuksen ensimmäisistä ja tärkeimmistä käytännöistä, ja sillä on varsin tärkeä arvo osana yrityksen yleistä brändistrategiaa, sillä se antaa merkittävän etulyöntiaseman kilpailevilla markkinoilla. Brändisuunnittelun on oltava luonteeltaan eksklusiivista, ja kaikkien jäljempänä mainittujen suunnittelukomponenttien on oltava yhtenäisiä ja yhtenäisiä:

 • Logo
 • Tagline
 • E-posti Allekirjoitus
 • Henkilökunnan työasu
 • Visiittikortti
 • Websivusto
 • Sivut sosiaalisessa mediassa
 • Markkinointimateriaalit, kuten esitteet ja lentolehtiset
 • Valokuvat ja mainostaulut
 • Pakkaus
 • Ja muun muassa suunnittelumallit

Brändisuunnittelun ominaisuudet

Se on aloitettava tyhjästä ja siihen on otettava mukaan kaikki johdon ja markkinointiosaston avainhenkilöt, jotka muotoilevat idean…tankkitiimi, joka on mukana joka ikisessä yksityiskohdassa ja tapahtumassa.

Työskennellessään yhtenä merkittävistä brändistrategioista on elintärkeää integroida sen puitteet ja ominaisuudet liiketoiminnan jokaiseen osa-alueeseen yhdessä markkinointi- ja myynninedistämismateriaalin kanssa.

Ammattitaitoisen ja lahjakkaan suunnittelutoimiston on oltava mukana suunnittelemassa tuotemerkkiä onnistuneella tavalla, joka käsittää logon, tunnuslauseen, mallit, muotoilun ilmaisun ja yleisen strategian, tai yrityksen on palkattava sisäinen suunnittelijaryhmä, joka tuntee hyvin työprosessin, joka liittyy asiaan liittyvän kokemuksen ja tietämyksen taakse.

Suunnitteluryhmä, brändäys- tai markkinointiosasto ja johdon avainhenkilöt tekevät paljon ideointia ja tutkimusta, sillä viimeistellyistä luovista ja malleista tulee yrityksen kasvot ja ilme.

Kokonaisbrändisuunnittelun on oltava hyvin linjassa ja täydennettävä yrityksen brändin arvoja, tavoitteita, eetosta ja perustekijöitä, ja sen pitäisi viestiä samoista asioista ja luoda yritykselle erottuva yritysidentiteetti.

Jos yrityksen johtajat tai avainhenkilöt kokevat, että nykyinen brändisuunnittelu ja -strategia eivät sovi markkinoiden dynamiikkaan ja ympäristöön, yritys voi toteuttaa brändin uudistamisen muuttamalla ja kehittämällä muotoilua kokonaan tai ryhtymällä korjaaviin toimenpiteisiin, jotka sopivat nykyiseen skenaarioon.

Väripaletin, typografian, viestin, tarinan ja muotoilustrategian valinnan olisi kokonaisuudessaan täydennettävä yrityksen persoonallisuuden tunnetta ja sen tarjontaa. Jos esimerkiksi yrityksen tuotetarjonta on kapea-alaista ja suunnattu A- ja A+-sektoreille, muotoilustrategian on oltava kohdemarkkinoiden mukainen, jotta yleisöön saadaan emotionaalinen yhteys ja jotta saavutetaan menestyksen ja tunnettuuden tavoite.

Brändisuunnittelu ei rajoitu vain huomiota herättävään logoon, johon liittyy tunnuslause, ja hyvin muotoiltuihin paperitavaroihin, vaan se käsittää myös brändin jokaisen ilmaisun ja tavan, jolla johto ja työntekijät käsittelevät asiakkaita ja ulkoisia osapuolia ja sidosryhmiä, jotka täyttävät ja ylittävät heidän odotuksensa brändiä kohtaan.

Kuten aiemmin mainittiin, brändisuunnittelu toimii yhtenä keskeisenä osana koko brändistrategiaa, sillä oikeanlainen ja järkevä lähestymistapa johtaa moniin hyötyihin yritykselle.

Brändisuunnittelun merkitys

1. Brändisuunnittelun merkitys on tärkeä. Kilpailuetu

Ainutlaatuisen ja esteettisesti suunnitellun tuotemerkin ja sitä seuraavien vetovoimaisten strategioiden ansiosta yritys saa taatusti erottavan aseman markkinoilla kovan kilpailun keskellä. Mieleenpainuvan logon, sloganin, värimaailman ja monien muiden tekijöiden etumatka antaa brändille kilpailuetua.

2. Mikä on brändi? Pysyvä vaikutelma

Kun brändisuunnittelu ja siihen liittyvät strategiat ovat hyvin suunniteltuja ja ne esitetään markkinoille esteettisellä tavalla, brändi rekisteröidään välittömästi kuluttajien mieliin ja luodaan pysyvä vaikutelma, joka johtaa erittäin hyvään muistettavuustekijään. Siksi on aina huolehdittava jokaisesta pienimmästäkin yksityiskohdasta koko brändäysprosessin aikana.

3. Tuottaa suosittelijoita

Markkinoinnin peukalosääntö on, että ”Asiakas on paras brändin lähettiläs”, ja on aina tärkeää pitää hänet keskipisteenä brändin suunnittelun ja suunnitteluprosessin aikana, sillä kun asiakas on tyytyväinen ja onnellinen, hän suosittelee brändiä varmasti ystävilleen ja perheenjäsenilleen, mikä johtaa useampiin potentiaalisiin ja laadukkaisiin johtolankoihin yritykselle.

4. Tuottaa lisää potentiaalisia ja laadukkaita johtolankoja. Puhuu yrityksen DNA:sta

Kuten aiemmin mainittiin, brändisuunnittelun on oltava linjassa yrityksen päämäärien, etiikan, arvojen ja tavoitteiden kanssa, ja suunnitteluelementtien ja kielen on heijastettava niitä. Ja kun tämä tavoite on saavutettu, yrityksen persoonallisuus, luonne ja DNA välittyvät kuluttajille erittäin ammattimaisella tavalla.

5. Yrityksen brändi ja sen kieli. Emotionaalinen yhteys

Se luo yhteyden kuluttajiin tunnetasolla luoden heidän mieleensä ja sydämeensä välittömän tilan positiivisella näkökulmalla brändiä ja sen tarjontaa kohtaan.

6. Tunnetason yhteys. Aineeton omaisuus

Yritykset voivat saavuttaa menestyksen korkeimman huipun ja voivat myös lopettaa toimintansa milloin tahansa sekä voitot ja tappiot ovat osa liiketoimintaa, mutta juuri brändi on luonteeltaan vakaa ja pysyvä organisaation aineettomana omaisuutena. Se tarjoaa johdolle ja liiketoiminnalle pitkän aikavälin hyötyjä.

7. Brändin tunnettuus

Hyvä brändisuunnittelu rekisteröidään kuluttajien mieliin heti ensimmäisestä visuaalisesta havainnosta lähtien luoden pysyvän vaikutuksen. Brändi tunnistetaan värimaailman, fonttien, logosuunnittelun, luovien ja muiden ilmaisujen avulla.

8. Brändi tunnistetaan. Asettaa odotukset

Kun kuluttajat ovat hyvin tietoisia brändistä ja sen tarjonnasta, ja heillä on mielessään myönteiset näkymät, odotukset brändiltä asetetaan, ja he odottavat innolla seuraavaa tarjontakokonaisuutta ja luovat näin vakaan ja hedelmällisen suhteen yritykseen.

Brändisuunnittelu on ensimmäinen askel brändin saamiseksi markkinoille, ja se on avainasemassa koko brändäyksen ja markkinoinnin kehyksessä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Back to Top