Thursday Feb 03, 2022

Onze GEMEENSCHAPPELIJKE BELIEFTEN

De aard en eenheid van de Godheid

Er is één God, die eeuwig is, persoonlijk van Geest. Hij is oneindig in macht, wijsheid, heiligheid en liefde. God is drie-enig in wezen en aan ons geopenbaard als Vader, Zoon en Heilige Geest.

De Godheid en Menselijkheid van Christus

Jezus Christus als de tweede Persoon van de Godheid is eeuwig één met God de Vader van wiens persoon en heerlijkheid Jezus de nauwkeurige uitdrukking is. Om mens te worden werd Hij verwekt uit de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, zodat twee gehele en volmaakte naturen, de natuur van God en de menselijke natuur, verenigd werden in één Persoon; waarlijk God en waarlijk mens.

De Heilige Geest

De Heilige Geest als de derde Persoon van de Drie-eenheid is eeuwig één met de Vader en de Zoon en toch wordt Hij door Hen gezonden om het goddelijke doel in de wereld en in de Kerk te bereiken.

De goddelijke inspiratie van de Schriften

De Schriften, bestaande uit de zesenzestig boeken van het Oude en het Nieuwe Testament, zijn het onfeilbare Woord van God. Zij zijn geschreven door heilige mensen van God, geïnspireerd door de Heilige Geest, en hebben het hoogste gezag in alle zaken van geloof en gedrag.

De zondigheid van mensen

De mensen zijn gemaakt naar het beeld van God en voor de gemeenschap met God. Door het overtreden van Gods gebod viel de mensheid uit de gemeenschap met God en werd hun natuur bedorven. Als gevolg daarvan zijn alle mensen geestelijk dood onder de heerschappij en de controle van Satan en onderworpen aan Gods toorn en veroordeling. Daarom zijn de mensen, zonder Gods genade, hulpeloos en hopeloos.

Christ’s verzoening voor de menselijke zonde

Om de mensen te verlossen van de schuld, straf en macht van de zonde, werd Jezus Christus mens en stierf een offerdood als onze plaatsvervanger. Door Zijn opstanding werd Gods aanvaarding van Zijn verzoenende dood bewezen. Deze verzoening is voldoende voor de hele wereld, maar werkt alleen in degenen die haar ontvangen. De zondaar wordt gerechtvaardigd en met God verzoend, niet door enige persoonlijke verdienste, maar uitsluitend op grond van Gods genadige gave van verlossing in Jezus Christus, ontvangen door het geloof.

Het werk van de Heilige Geest in de verlossing

De bediening van de Heilige Geest is noodzakelijk voor de aanvaarding van Gods voorziening in de verlossing. De Heilige Geest overtuigt zondaars van hun zondigheid, leidt hen tot persoonlijk geloof in Jezus Christus als Heer en Zaligmaker en brengt hen zo tot geestelijke geboorte als kinderen van God en tot gemeenschap in Christus. Werkend in het leven van gelovigen maakt de Heilige Geest de aanwezigheid van Christus waar, getuigt Hij van hun relatie met God, leidt Hij hen binnen in alle waarheid, schenkt Hij gaven voor een doeltreffende dienst en brengt Hij genaden voort voor een heilig leven.

De Kerk

De Kerk is het lichaam van mensen die God van de wereld heeft afgezonderd door geloof in Jezus Christus als hun Heer en Verlosser. Alle wedergeborenen zijn leden van de universele Kerk van God, die een plaatselijke vorm aanneemt overal waar groepen gelovigen zich verenigen voor eredienst, gemeenschap en dienst in overeenstemming met de bijbelse beginselen. Alle gelovigen zijn geroepen tot een priesterlijke bediening in het offeren van geestelijke offers en gezonden naar de wereld om getuigen te zijn. God roept individuen tot posities van toezicht en leiderschap of tot speciale bedieningen. De kerk erkent dit door predikanten te wijden, zendelingen opdracht te geven, diakenen aan te stellen en andere leiders te benoemen, volgens de gebruiken van het Nieuwe Testament.

De doop van gelovigen uitsluitend door onderdompeling

De doop is een ordinantie van de Heer Jezus Christus. Het is een openbare verklaring van iemands geloof in Jezus Christus als Heer en Redder. In overeenstemming met de nieuwtestamentische Schrift mag het alleen worden toegediend door totale onderdompeling, die de identificatie van de gelovige met Christus in dood, begrafenis en opstanding symboliseert, evenals de vergeving van zonden en de toewijding van de gelovige aan God om in nieuwheid van leven te leven en te wandelen.

Het Avondmaal

Het Avondmaal is een verordening van de Heer Jezus Christus, door Hem ingesteld om met de elementen van brood en wijn gevierd te worden door gelovigen in Christus tot aan het einde van de tijd. Het gedenkt en betuigt onze dank voor de plaatsvervangende dood van de Heer. De viering van de ordinantie drukt onze gemeenschap uit met en in de Heer Jezus Christus als leden van het Lichaam waarvan Hij het Hoofd is.

De wederkomst van de Heer Jezus Christus

Aan het einde van dit tijdperk zal Jezus Christus, volgens Zijn belofte, persoonlijk en zichtbaar in Zijn heerlijkheid naar de aarde terugkeren. De volledige voleinding van het Koninkrijk Gods wacht op Zijn wederkomst.

De opstanding der doden

Aan het einde van de eeuw zal er een opstanding zijn van zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen. Na de dood keert het lichaam van de mensen tot stof terug, maar hun geest keert onmiddellijk tot God terug – de rechtvaardigen om bij Hem te zijn en de onrechtvaardigen om voor het oordeel te worden bewaard.

Beloningen en straffen in een toekomstige staat

God heeft een dag van het laatste oordeel voor de wereld bepaald. Op die dag zal Jezus Christus ieder mens oordelen en ieder zal beloning of straf ontvangen overeenkomstig zijn daden. De rechtvaardigen zullen in hun opgestane en verheerlijkte lichamen hun beloning ontvangen en voor eeuwig bij de Heer in de hemel wonen. De onrechtvaardigen zullen naar de hel worden gestuurd, de plaats van de eeuwige straf.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back to Top