Thursday Feb 03, 2022

Osmoler, osmolalitet och osmotiskt tryck: ett förtydligande av lösningskoncentrationens gåta

Sjuksköterskor är rutinmässigt involverade i insamling och testning av urin och plasma, dialys, administrering av intravenösa vätskor och behandling av osmolära störningar, som alla kräver förståelse av lösningskoncentration. I den här artikeln diskuteras de olika sätten att ange koncentrationen i lösningar, hur de skiljer sig åt och varför de olika sätten att uttrycka koncentrationen är användbara inom den mänskliga fysiologin. Den förklarar också likheterna och skillnaderna mellan de termer som används för att beskriva koncentrationen i lösningar: tonicitet, procentuell koncentration, densitet, specifik vikt, molaritet, osmolaritet, osmolalitet och osmotiskt tryck. Termerna osmolaritet, osmolalitet och osmotiskt tryck förekommer rutinmässigt i läroböcker som används i grundutbildningar i omvårdnad men används ofta felaktigt som synonymer. Nyttan och det lämpliga sammanhanget för att använda de olika sätten att uttrycka koncentrationen i en lösning diskuteras. Osmolalitet (eller osmolaritet) bör användas i stället för osmotiskt tryck för att beskriva vattnets rörelse mellan olika avdelningar, medan användningen av osmotiskt tryck bör reserveras för situationer där filtrering och osmos fungerar tillsammans.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Back to Top